omaxegardeniafloors

OmaxeGardeniaFloors logo

PBRERA-SAS80-PR0839

Floor Plan

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (229.03 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (253.47 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (295.60 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (303.18 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (304.04 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (304.36 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (305.02 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (305.22 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (305.28 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (305.55 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (306.01 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (306.27 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (306.73 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (307.0 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (307.00 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (307.26 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (307.92 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (307.93 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (307.98 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (308.25 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (308.97 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (309.10 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (309.17 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (309.63 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (310.42 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (313.97 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (314.03 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (314.10 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (318.18 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (318.31 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (318.84 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (322.26 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (322.65 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (326.33 SQYD)

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR S+4 (326.60 SQYD)